Giới thiệu

 
TRẦN THỊ MAI ANH

TRẦN THỊ MAI ANH

12/05/2014 09:24

Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Tài Nguyên môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Na...

CN. ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯƠNG

CN. ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯƠNG

12/05/2014 09:23

Bộ môn Luật và chính sách tài nguyên môi trường, Khoa Tài Nguyên môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyê...

ThS. PHẠM THANH HIẾU

ThS. PHẠM THANH HIẾU

12/05/2014 09:23

Bộ môn Toán - Lí, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email...

ThS. NGUYỄN QUANG THI

ThS. NGUYỄN QUANG THI

12/05/2014 09:22

Bộ môn Quy hoạch, Khoa Tài Nguyên môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam -...

ThS. HÀ HUY HOÀNG

ThS. HÀ HUY HOÀNG

12/05/2014 09:19

Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên,...

ThS. TRẦN THỊ PHẢ

ThS. TRẦN THỊ PHẢ

12/05/2014 09:16

Bộ môn Khoa học & Công nghệ môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, Việ...

ThS. Lương Hùng Tiến

ThS. Lương Hùng Tiến

12/05/2014 09:14

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên...

ThS. NGUYỄN THỊ HUỆ

ThS. NGUYỄN THỊ HUỆ

12/05/2014 09:15

Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Tài Nguyên môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Na...

ThS. NGUYỄN NGỌC SƠN HẢI

ThS. NGUYỄN NGỌC SƠN HẢI

12/05/2014 09:13

Bộ môn Luật và chính sách tài nguyên môi trường, Khoa Tài Nguyên môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyê...

CN. Nguyễn Thị Mai Thu

CN. Nguyễn Thị Mai Thu

12/05/2014 09:12

Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Em...

Page 1/2 <12>